Potrzebujesz porady prawnej?

Potrzebujesz porady prawnej?

Napisz - oddzwonimy!Anna Marcinkowska - kancelaria adwokacka

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Rodzic dziecka, który nie jest w stanie wyegzekwować od drugiego rodzica alimentów orzeczonych przez sąd, może liczyć na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, który chociaż częściowo pokryje koszty utrzymania i wychowywania dziecka. Podstawowym warunkiem otrzymania świadczeń z tego funduszu jest jednak spełnianie kryterium dochodowego.

Fundusz alimentacyjny, powołany na mocy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów1 (zwanej dalej „ustawą”), został utworzony w celu wspierania osób, które nie są w stanie wyegzekwować alimentów zasądzonych przez sąd od rodzica, a jednocześnie osiągają niski dochód.

Kiedy przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego można liczyć w przypadku gdy egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna, przy czym bezskuteczna egzekucja oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za egzekucję bezskuteczną uważa się ponadto również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski, w szczególności z powodu:

 1. braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Zgodnie z art. 9 ust. 1. ustawy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują pod warunkiem spełniania kryterium dochodowego – dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie mogą być wyższe niż 500 zł miesięcznie. Ponadto nie przysługują jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej albo zawarła związek małżeński.

Zgodnie z art. 15 ust. 1. ustawy ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek należy złożyć we właściwym urzędzie gminy lub miasta i powinien on zawierać:

 1. dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;
 3. oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

Potrzebne dokumenty

Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, w szczególności:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów,
 2. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, m. in.:
  a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
  b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
  c) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. Decyzje w sprawach przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne.
___________________________________________________
1 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169, z późn. zm.)

Zobacz również: Unieważnienie małżeństwa

42 684 72 61
505 153 759

kancelaria@adwokat-marcinkowska.pl

Anna Marcinkowska

Kancelaria adwokacka

ul. Piotrowska 270
Piętro XIII
90-361 Łódź

Godziny otwarcia:
pn, śr, czw: 10.00 - 19.00
wt, pt - 10.00 - 16.00
sob - nieczynne