Potrzebujesz porady prawnej?

Potrzebujesz porady prawnej?

Napisz - oddzwonimy!Anna Marcinkowska - kancelaria adwokacka

Prawo do opieki nad dziećmi po rozwodzie

Jedną z najistotniejszych kwestii dla wielu rozwodzących się małżeństw jakie rozstrzygane są w toku postępowania rozwodowego jest prawo do opieki nad dziećmi po rozwodzie. Przy przyznawaniu prawa do opieki sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, ale bierze również pod uwagę ewentualne porozumienie zawarte przez małżonków.

O prawie do opieki nad dziećmi po rozwodzie sąd orzeka w wyroku rozwodowym, biorąc pod uwagę pisemne porozumienie małżonków, jeżeli zostało ono zawarte i jest zgodne z dobrem dziecka. Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego1 (dalej: „k.r.o.”) w wyroku sąd rozstrzyga zarówno o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem, jak i o wysokości ewentualnych alimentów.

Brak porozumienia małżonków

W braku porozumienia małżonków sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, sam rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem (jeżeli rozwodzący się małżonkowie zgodnie zawnioskowali o nie orzekanie o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, sąd nie zawrze tego w orzeczeniu). Może on powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej zarówno obojgu rodzicom, jak i jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Stosuje się przy tym zasadę, zgodnie z którą rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 58 §  4 k.r.o. przyznanie prawa do opieki nad dziećmi po rozwodzie wiąże się również ze szczególnym traktowaniem przez sąd przy ewentualnym orzekaniu o wspólnym mieszkaniu małżonków. Sąd uwzględnia wtedy bowiem przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Należy zaznaczyć, że rozstrzygnięcie o prawie do opieki nad dzieckiem po rozwodzie zawarte w wyroku rozwodowym, nie musi być rozstrzygnięciem ostatecznym. Zgodnie bowiem z art. 106 k.r.o. jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód. Ponadto, zgodnie z art. 109 §1-2 k.r.o. jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy może wydawać odpowiednie zarządzenia, w szczególności może:

  1. zobowiązać rodziców oraz dziecko do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować dziecko do placówki wsparcia dziennego lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
  2. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
  3. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
  4. skierować dziecko do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
  5. zarządzić umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Zgodnie z art. 109 § 3 k.r.o. sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

W skrajnych przypadkach sąd opiekuńczy może również pozbawić jednego lub obydwu małżonków władzy rodzicielskiej. Może to nastąpić także w samym wyroku rozwodowym, w szczególności jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka.
__________________________________________
1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082, z późn. zm.)

Zobacz również: Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

42 684 72 61
505 153 759

kancelaria@adwokat-marcinkowska.pl

Anna Marcinkowska

Kancelaria adwokacka

ul. Piotrowska 270
Piętro XIII
90-361 Łódź

Godziny otwarcia:
pn, śr, czw: 10.00 - 19.00
wt, pt - 10.00 - 16.00
sob - nieczynne