Potrzebujesz porady prawnej?

Potrzebujesz porady prawnej?

Napisz - oddzwonimy!Anna Marcinkowska - kancelaria adwokacka

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód powinien zawierać co najmniej żądanie rozwodu oraz wskazanie okoliczności, które przemawiają za tym, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Powództwo może być jednak bardziej skomplikowane, jeżeli zachodzi potrzeba postawienia dodatkowych wniosków, np. o alimenty lub podział majątku wspólnego. Zatem jak napisać pozew o rozwód?

Pozew jest obok odpowiedzi na pozew, najważniejszym pismem przygotowawczym w postępowaniu rozwodowym, przy jego pomocy wszczyna się bowiem to postępowanie. Jest również pismem, w którym małżonek żądający rozwodu może, a nawet powinien, przedstawić swoje twierdzenia oraz dowody na ich poparcie.

Warunki jakie muszą spełniać pisma procesowe

W celu odpowiedzi na pytanie jak napisać pozew o rozwód, należy przede wszystkim wgłębić się w treść art. 126 oraz art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego1 (dalej: „k.p.c.”). Przepis art. 126 k.p.c. ustanawia ogólne warunki, jakie muszą spełniać pisma procesowe, a więc również pozew. Zgodnie z art. 126 § 1 k.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 2. oznaczenie rodzaju pisma;
 3. osnowę (czyli treść) wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (w przypadku pozwu o rozwód dowody na to, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia);
 4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 5. wymienienie załączników.

Oznaczenie przedmiotu sporu

Natomiast mając na uwadze treść art. 126 § 2 k.p.c., pozew o rozwód, jako pierwsze pismo procesowe w sprawie, powinien ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

 1. oznaczenie miejsca zamieszkania stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 2. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku.

Pełnomocnictwo

Do pozwu należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli wnosi go pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno zawierać własnoręczny podpis mocodawcy, ewentualnie dołączony do pozwu może zostać wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Zawodowy pełnomocnik, w szczególności adwokat lub radca prawny, może sam uwierzytelnić odpis udzielonego pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z art.  187 § 1 k.p.c. pozew powinien czynić zadość wskazanym wyżej warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

 1. dokładnie określone żądanie (czyli w przypadku pozwu o rozwód żądanie orzeczenia rozwodu z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie), a w przypadku gdy małżonek wnioskuje również o podział majątku lub alimenty w określonej wysokości – wartość przedmiotu sporu;
 2. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, w szczególności uzasadniających, iż nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami,
 3. w miarę potrzeby uzasadnienie właściwości sądu;
 4. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Wnioski uboczne

Pozew rozwodowy może zawierać również wnioski uboczne, w szczególności o zasądzenie alimentów w określonej wysokości, o podział majątku, o przyznanie władzy rodzicielskiej, o zabezpieczenie powództwa (np. alimentów), o określenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

 1.  wezwanie na rozprawę wskazanych przez małżonka będącego strona powodową świadków i biegłych;
 2. dokonanie oględzin;
 3. polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
 4. zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Zgodnie z art. 128 §  1 k.p.c. do pozwu o rozwód należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Strona powołująca się w pozwie na dokument obowiązana jest na żądanie przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą, jednakże zamiast oryginału dokumentu może złożyć również odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie zawodowego pełnomocnika, w szczególności adwokata lub radcę prawnego. Jeżeli jednak jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd, na wniosek strony albo z urzędu, może zażąda od strony składającej uwierzytelniony odpis dokumentu przedłożenia oryginału tego dokumentu.
______________________________________________________
1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.)

Zobacz również: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

42 684 72 61
505 153 759

kancelaria@adwokat-marcinkowska.pl

Anna Marcinkowska

Kancelaria adwokacka

ul. Piotrowska 270
Piętro XIII
90-361 Łódź

Godziny otwarcia:
pn, śr, czw: 10.00 - 19.00
wt, pt - 10.00 - 16.00
sob - nieczynne