Potrzebujesz porady prawnej?

Potrzebujesz porady prawnej?

Napisz - oddzwonimy!Anna Marcinkowska - kancelaria adwokacka

Koszty postępowania rozwodowego

Wszczęcie i prowadzenie postępowania rozwodowego, jak większość postępowań sądowych generuje koszty postępowania rozwodowego oraz obowiązek ich uiszczania. Osoby, które nie są w stanie ponosić tych kosztów, mogą się jednak ubiegać o zwolnienie z tego obowiązku w całości lub części.

Podstawowym kosztem postępowania rozwodowego, jaki musi ponieść małżonek wnoszący do sądu pozew o rozwód, jest opłata stała od pozwu, która w przypadku rozwodu zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych1 wynosi 600 złotych. Może ona ulec zmniejszeniu o połowę i wynieść 300 zł w przypadku wydania wyroku sądowego bez orzekania o winie. W takim przypadku sąd nakaże również drugiemu z małżonków zwrot stronie wnoszącej pozew kwoty 150 zł.

Ewentualne dalsze koszty postępowania rozwodowego zależą od przebiegu tego postepowania przed sądem, przy czym zasadą jest, że wszystkie koszty procesu ponosi finalnie strona przegrywająca sprawę, a więc w przypadku rozwodu – małżonek uznany za winnego zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Kosztami jakie mogą wystąpić w toku postepowania rozwodowego są w szczególności wynagrodzenie zawodowych pełnomocników (adwokata lub radcy prawnego) oraz koszty powołania biegłych sądowych.

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 2, w sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia (5% od ustalonej kwoty alimentów za okres jednego roku), a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie. Przy eksmisji opłata stała wynosi 200 złotych, natomiast opłata stała od dokonanego podziału majątku wspólnego wynosi 1000 złotych (300 złotych w przypadku zgodnego projektu podziału tego majątku).

Zwolnienie osoby fizycznej z ponoszenia kosztów sądowych

Zgodnie z art.  102 ust. 1-2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych. Wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku oraz oświadczenia obejmującego szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Wzór oświadczenia można pobrać ze stron internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości (https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014.pdf).
Sąd może również odebrać od osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych przyrzeczenie o treści: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożone przeze mnie oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania jest prawdziwe i rzetelne”.
_____________________________________________
1 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 623)

Zobacz również: Jakie są konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie?

42 684 72 61
505 153 759

kancelaria@adwokat-marcinkowska.pl

Anna Marcinkowska

Kancelaria adwokacka

ul. Piotrowska 270
Piętro XIII
90-361 Łódź

Godziny otwarcia:
pn, śr, czw: 10.00 - 19.00
wt, pt - 10.00 - 16.00
sob - nieczynne