Potrzebujesz porady prawnej?

Potrzebujesz porady prawnej?

Napisz - oddzwonimy!Anna Marcinkowska - kancelaria adwokacka

Jakie są konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie?

Orzeczenie winy w rozwodzie, a ujmując rzecz ściślej – orzeczenie o winie rozkładu pożycia, ma swoje konsekwencje zarówno w sferze prawa rodzinnego, jak i prawa spadkowego. Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie mogą być różne. Małżonek winny rozkładu pożycia może być zobowiązany do uiszczania alimentów na rzecz małżonka niewinnego. Może też być wyłączony od dziedziczenia po małżonku nie ponoszącym winy za rozwód.

Wina rozkładu pożycia

Zagadnienie winy rozkładu pożycia ma na tyle istotne znaczenie, że sąd z urzędu orzeka, który z małżonków ją ponosi, chyba że zawnioskują oni zgodnie o nie orzekanie o winie. Kwestia winy ma także znaczenie już przy wytaczaniu powództwa o rozwód, zgodnie bowiem z art. 56 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego1 (dalej: „k.r.o.) rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Natomiast konsekwencje orzeczenia winy w samym wyroku rozwodowym, można rozpatrywać przede wszystkim w aspektach obowiązku alimentacyjnego między małżonkami i wzajemnego pomiędzy nimi dziedziczenia. Może mieć też ono znaczenie przy rozstrzyganiu o przyznaniu władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi rozwodzących się małżonków.

Zgodnie z art.  60 § 1 k.r.o. małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
Natomiast z godnie z art. 60 §  2 k.r.o. jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Obowiązek uiszczania alimentów

Obowiązek uiszczania alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Należy zaznaczyć, że orzeczenie winy w rozwodzie ma konsekwencje wyłącznie dla obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami. Bez znaczenia jest natomiast dla obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, czyli „alimentów na dzieci”. Orzekając o obowiązku uiszczania alimentów na rzecz dziecka sąd nie bierze pod uwagę tego, który z małżonków jest winny rozwodu, lecz to który z nich będzie wykonywał władzę rodzicielską, faktycznie zamieszkiwał i wychowywał dziecko. Wina może mieć jednak przy przyznawaniu samej władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi.

Konsekwencją orzeczenia winy w rozwodzie, może być również wyłączenie od dziedziczenia po byłym małżonku. Zgodnie z art. 940 § 1 Kodeksu cywilnego2, małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu, a żądać może go każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem. Termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.
_________________________________________________
1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082, z późn. zm.)
2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.)

Zobacz również: Jak napisać pozew o rozwód?

42 684 72 61
505 153 759

kancelaria@adwokat-marcinkowska.pl

Anna Marcinkowska

Kancelaria adwokacka

ul. Piotrowska 270
Piętro XIII
90-361 Łódź

Godziny otwarcia:
pn, śr, czw: 10.00 - 19.00
wt, pt - 10.00 - 16.00
sob - nieczynne