Potrzebujesz porady prawnej?

Potrzebujesz porady prawnej?

Napisz - oddzwonimy!Anna Marcinkowska - kancelaria adwokacka

Odpowiedź na pozew o rozwód

Po otrzymaniu pozwu rozwodowego, pozwany małżonek może wnieść do sądu odpowiedź na ten pozew. Teoretycznie odpowiedź na pozew o rozwód można wnieść aż do rozpoczęcia pierwszej rozprawy, jednak w praktyce termin ten może zostać skrócony do dwóch tygodni.

Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego1 (dalej: „k.p.c.”) pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew. W praktyce jednak strona pozwana często zostaje zobowiązana przez przewodniczącego składu sędziowskiego do złożenia odpowiedzi na pozew rozwodowy w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. W przypadku przekroczenia tego terminu odpowiedź na pozew o rozwód jest zwracana przez sąd.

Wniesienie odpowiedzi na pozew o rozwód nie jest obowiązkiem pozwanego małżonka, jednak jej brak może mu znacząco utrudnić przedstawianie dowodów w toku procesu. Sąd może bowiem zgodnie z art. 207 § 6 k.p.c. pominąć przy wydawaniu rozstrzygnięcia twierdzenia i dowody, które nie zostały zgłoszone w odpowiedzi na pozew, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. O treści art. 207 § 6 k.p.c. strona pozwana powinna być pouczona przy doręczeniu pozwu.

Odpowiedź na pozew o rozwód jest pismem procesowym

Odpowiedź na pozew o rozwód jest pismem procesowym, dlatego też powinna ona spełniać wymogi określone dla tych pism w art. 126 § 1 k.p.c., zgodnie z którym każde pismo procesowe powinno zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 2. oznaczenie rodzaju pisma;
 3. osnowę (czyli treść) wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała);
 5. wymienienie załączników.

Ponadto, zgodnie z art. 126 § §  21 k.p.c., odpowiedź na pozew o rozwód, jako dalsze pismo procesowe, powinna zawierać również sygnaturę akt. Do odpowiedzi na pozew o rozwód należy również dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.
W odpowiedzi na pozew o rozwód, zgodnie z art. 127 k.p.c. należy podać zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych oraz wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załączyć. Można również wskazywać podstawy prawne swoich żądań lub wniosków, jednak nie jest to obowiązkowe. Tak więc odpowiedź na pozew o rozwód powinna zawierać w szczególności:

 1. oświadczenie czy pozwany zgadza się na rozwód, czy też wnosi o oddalenie powództwa;
 2. ewentualny wniosek o zasądzenie rozwodu z winy drugiego małżonka;
 3. wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej i o zasądzenie alimentów;
 4. wniosek o rozstrzygnięcie przez sąd o korzystaniu ze wspólnego mieszkania;
 5. wniosek o zasądzenie kosztów procesu od drugiej strony;
 6. przytoczenie twierdzeń pozwanego małżonka oraz dowodów na ich poparcie.

Zgodnie z art.  128 §  1 k.p.c. do odpowiedzi na pozew o rozwód należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników dla strony przeciwnej, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Nie ma co do zasady obowiązku składania załączników do odpowiedzi na pozew w oryginale, jednak strona może zostać do tego zobowiązana na żądanie przeciwnika. W takim przypadku zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć również odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona urzędowo. Warto zaznaczyć, że urzędowego poświadczenia za zgodność z oryginałem oprócz notariusza może dokonać również zawodowy pełnomocnik strony (radca prawny lub adwokat).
_____________________________________________
1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.)

Zobacz również: Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci

42 684 72 61
505 153 759

kancelaria@adwokat-marcinkowska.pl

Anna Marcinkowska

Kancelaria adwokacka

ul. Piotrowska 270
Piętro XIII
90-361 Łódź

Godziny otwarcia:
pn, śr, czw: 10.00 - 19.00
wt, pt - 10.00 - 16.00
sob - nieczynne